BLACK FRIDAY

15% KORTING MET CODE BLACK15

BLACK FRIDAY

Binnen 2 werkdagen bezorgd door PostNL
Gratis verzending op bestellingen boven €50 (binnen Nederland)
Hulp nodig? Bel, mail of chat; we helpen je graag!
Gratis verzending boven €50,-
Hulp nodig? We helpen graag!
Binnen 2 werkdagen bezorgd door PostNL

Kleine lettertjes groot gemaakt: onze algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1 | Definities

Bedenktijd

De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

Consument

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer

Dag

De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

Duurtransactie

Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid

Duurzame gegevensdrager

Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht

De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Modelformulier

Het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer

Maison d’Abri® en de leden van het team die betrokken zijn bij het tot stand komen van de overeenkomsten gesloten in de webshop.

Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst die tot stand komt bij de door Maison d’Abri® gefaciliteerde webshop op maisondabri.com, waarbij door de consument op afstand online een of meerdere producten worden gekocht die door Maison d’Abri® worden verkocht. Hiermee is een koopovereenkomst tot stand gebracht.

Techniek voor communicatie op afstand

Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. In dit geval de online webomgeving van Maison d’Abri® die is ingericht voor het verkopen en aankopen van producten.

Algemene voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 | Identiteit van de ondernemer

Maison d’Abri® (onderdeel van Mees en Fleur van den Brandt VOF met als handelsnaam Maison d’Abri), gevestigd te Venlo, Herungerstraat 97 5911 AK.

Mail: info@maisondabri.com
KvK-nummer: 78139961

Artikel 3 | Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4 | Toepasselijkheid
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijke waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Maison d’Abri wijst er echter op dat veel producten handgemaakt en/of gepersonaliseerd zijn of worden gemaakt naar wens van de consument en sommige details in dit geval niet altijd zichtbaar gemaakt kunnen worden op internet.
 4. Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een zo goed mogelijke waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten, zeker gezien een aantal van de producten gepersonaliseerd zijn en naar wens van de consument worden gemaakt, maar ook producten die van andere merken en leveranciers afkomstig zijn. Computerschermen geven vaak een vertekend beeld.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
 • de prijs voor de consument;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • indien van toepassing: beschikbare materialen, soorten, kleuren
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; Maison d’Abri® wijst op het privacybeleid.
Artikel 5 | De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het aangaan van de overeenkomst duidelijk vragen om toestemming met het privacybeleid en de algemene voorwaarden. Wanneer deze door de consument worden geraadpleegd zal het hem/haar automatisch bekend zijn waar hij/zij moet zijn voor het gebruik maken van het herroepingsrecht en dat producten die gepersonaliseerd en naar wens van de klant zijn vervaardigd zijn uitgesloten van dit herroepingsrecht. 
  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 
Artikel 6 | Het herroepingsrecht
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt cq kan maken, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te cq kan en mag maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. Hierbij wil Maison d’Abri® graag opmerken dat het nimmer de bedoeling van de consument mag zijn enkele producten ‘op zicht’ te kopen met de bedoeling enkele maten/kleuren weer terug te sturen zoals consumenten dit zijn gewend van postorderbedrijven en online kledingconcerns. 


Uitzondering
 op het herroepingsrecht zijn producten die door Maison d’Abri op verzoek van de consument naar wens op maat, gepersonaliseerd, danwel aangepast zijn. Op deze producten geldt geen herroepingsrecht; deze worden niet retour genomen. Zie hiervoor artikel 8. Hiervoor geldt artikel 6 met bovenstaande voorwaarden NIET.

Let op: producten die we speciaal voor jou op maat, op kleur maken of op een andere manier van een persoonlijke touch of naam hebben voorzien, worden niet terug genomen of omgeruild. De koop van deze gepersonaliseerde producten is in geen geval te ontbinden. Mocht je de gepersonaliseerde producten beschadigd ontvangen, maak dan meteen na het openen van je pakket een foto van de beschadiging met het tijdstip van uitpakken waarmee je aan Maison d’Abri® aannemelijk kunt maken dat de beschadiging tijdens het transport is ontstaan. Maison d’Abri® maakt immers een foto van het moment dat je gepersonaliseerde product hier de werkplaats verlaat. 

Artikel 7 | Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt cq kan maken van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Maison d’Abri® of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
Artikel 8 | Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor gepersonaliseerde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  – die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  – die duidelijk persoonlijk van aard zijn, zoals gepersonaliseerde en op maat gemaakte (woon)accessoires, beschilderde producten e.d.
  – die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  – die snel kunnen bederven of verouderen;
  – waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  – voor losse kranten en tijdschriften;
  – voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  – voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Artikel 9 | Prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  – deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  – de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zet- of typfouten. Voor de gevolgen van druk – en zet- of typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zet- of typfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 
Artikel 10 | Conformiteit & Garantie
 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen meteen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld, ( zeker in het geval van gepersonaliseerde producten). Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend en alleen wanneer dit uitdrukkelijk met de ondernemer is afgesproken.
 3. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De garantie geldt niet indien:
  -De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  – het geleverde producten betreft die in het eigen atelier zijn vervaardigd. Deze kennen geen fabrieksgarantie maar moeten uiteraard aan normaal gebruik kunnen worden blootgesteld.
  – de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  – de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  Aanvulling: garantie wordt slechts verstrekt op artikelen die om garantietermijn vragen. Woonaccessoires kennen in het algemeen geen garantietermijn maar de consument moet ervan uit kunnen gaan dat het product voldoet aan de duidelijke productomschrijving en meegaat zolang voor dat product redelijk is. 
Artikel 11 | Levering & Uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt middels de online bestelprocedure.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn, bijvoorbeeld bij producten die in eigen atelier worden gemaakt en voor de consument gepersonaliseerd worden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument .
Artikel 12 | Betaling
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij het aangaan van de overeenkomst. Na ontvangst van betaling wordt de order verwerkt en indien van toepassing – naar wens – gemaakt.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van uitblijven van betaling, danwel een storno van de kant van de consument, wordt een order niet in behandeling genomen. De order zal pas als definitief kunnen worden beschouwd wanneer de consument een bevestiging heeft ontvangen van de ondernemer met betrekking tot het in behandeling nemen van de opdracht. 
Artikel 13 | Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten terstond doch uiterlijk binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een nader te bepalen geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 14 | Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Hoofdcategorieën

Woonaccessoires

197

Kaarsen

69

Kinderlifestyle

51

Interieurparfums

8

Populair

Kaarsenhouders

31

Kransen

8

Dekens & Kussens

10

Mason jars

8

Organizers

16

Dinerkaarsen

25

Decoratieve flessen

3

Waxinelichthouders

18

Votivekaarsjes

12

Alle categorieën

Buitenkaarsen

8

Cadeaulabels

8

Decoratieve flessen

3

Dekens & Kussens

10

Dinerkaarsen

25

Geurkaarsen

7

Interieurparfums

8

Kaarsen

69

Kaarsenhouders

31

Kinderkoffertjes

5

Kinderlifestyle

51

Knuffels

5

Kraamcadeautjes

16

Kransen

8

Mason jars

8

Organizers

16

Potloodkaarsen

7

Puzzels

3

Stompkaarsen

5

Vlaggenlijntjes

10

Voor peuters & kleuters

19

Votivekaarsjes

12

Waxinelichthouders

18

Woonaccessoires

197

Gratis 'Rustik Lys' kaarsjes

Bij een minimale orderwaarde van 15 euro wordt de prijs van je gekozen set kaarsjes in mindering gebracht.

Voeg voor €15 toe en reken af

MAISON D'ABRI® CARE

Wij geven om onze producten. Daarom hebben we een aantal tips waardoor je je product in een zo goed mogelijke staat kunt houden.

Eigenschappen